Citát
Kontakt:
736 512 613
stredisko@ranapece-pce.cz
78-9135990217/0100

Kdo jsme

Posláním Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. je zajištění služby raná péče v Pardubickém kraji a podpora vývoje dětí se zdravotním postižením z Pardubického kraje a podpora jejich rodin.

Posláním služby rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích, o.p.s. je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte raného věku od narození do 7 let s ohroženým vývojem (komplikovaný porod, nízká porodní hmotnost, nedonošenost, hypoxie atd.), s nerovnoměrným vývojem, s tělesným, mentálním postižením, s poruchou autistického spektra či kombinovaným postižením z Pardubického kraje prostřednictvím komplexu činností.

Činnosti služby rané péče:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Veškeré činnosti jsou realizovány v souladu s principy:

 • důstojnosti
 • ochrany soukromí klienta
 • zplnomocnění
 • nezávislosti
 • práva volby
 • týmového přístupu
 • komplexnosti služeb
 • přirozenosti prostředí
 • kontinuity péče

Co je raná péče?

Služba raná péče je definována podle §54 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.

Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. je členem Asociace pracovníků v rané péči.

 Jaké jsou cíle rané péče?

 • Snížit negativní vliv postižení dítěte nebo ohrožení jeho vývoje na rodinu a prostředí, ve kterém vyrůstá
 • Zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou již postiženy nebo ohroženy
 • Posílit kompetence rodiny a zvýšit její soběstačnost
 • Vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky sociální integrace

Kdo je členem týmu rané péče?

 • Rodina s dítětem s ohroženým vývojem nebo postižením
 • Poradce rané péče: sociální, pedagogický a další odborný pracovník (např. rehabilitační pracovník, ergoterapeut, logoped)
 • Psycholog

Zaměstnanci Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. postupují v souladu s Listinou základních lidských práv a svobod a dbají na ochranu informací o klientovi. Zaměstnanci dodržují pravidla Etického kodexu Společnosti sociálních pracovníků ČR.

Registrace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, Č.j. Krú 28852/2007

Službu ranou péči poskytuje Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. od 1. 2. 2003.

Zakladatelky:
Mgr. Blanka Brandová
Mgr. Lenka Pokorná

Správní rada:
Ing. Naděžda Málková,  předsedkyně správní rady
MUDr. Vladimír Němec, Ph. D., člen správní rady
Ing. Michal Pokorný, člen správní rady

Dozorčí rada:
Mgr. Zita Kudrnová, předsedkyně dozorčí rady
Ing. Zdeněk Jirsa, člen dozorčí rady
Ing. Kateřina Nováková, členka dozorčí rady