Citát
Kontakt:
736 512 613
stredisko@ranapece-pce.cz
78-9135990217/0100

Jak nám můžete pomoci

Fandíte nám? Podpořte nás nakupováním na svých oblíbených e-shopech.

Jsme nestátní nezisková organizace, která může řadu svých aktivit uskutečňovat především díky dobré vůli a ochotě sponzorů. Velmi si vážíme každého daru, každého projevu ochoty k pomoci. 

Všechny, kteří jsou ochotni nám jakýmkoli způsobem pomoci, uvádíme jako sponzory naší organizace ve výročních zprávách, na webových stránkách, na informačních akcích pro večejnost (na nástěnce v prostorách organizace apod.). 
Dle přání dárce jsou dary určeny na běžný provoz Střediska nebo na jiné konkrétní projekty. Snažíme se, aby naše hospodaření bylo transparentní, abyste si byli jisti smysluplným využitím Vámi poskytnutých příspěvků. Vám, kteří naši práci podporujete, patří naše úcta a upřímný dík. Rádi Vás v naší organizaci přivítáme a osobně seznámíme s naší prací i se způsobem využití Vašeho daru. Potřebujeme Vaši duchovní i praktickou podporu, která může mít mnoho podob. Za každou z nich jsme vděčni a přijímáme ji jako nesamozřejmý dar. 

Pokud chcete naší organizaci pomoci, můžete:

  • Přispět finančně na č.ú. 78-9135990217/0100
  • Věnovat věcný dar 
  • Nabídnout svou dobrovolnou práci 
  • Poskytnout zdarma zboží, materiál, služby 
  • Zprostředkovat užitečné kontakty 
  • Předat dobrý nápad, navrhnout novou iniciativu 
  • Podpořit nákupem přes Givt.cz
Samozřejmostí je pro nás uzavření darovací smlouvy s každým dárcem a prezentace sponzorů v médiích, v propagačních materiálech, výroční zprávě i při veškerých akcích naší organizace. 
Právní úprava sponzorství 
V případě, že sponzorství je darování, může dárce (fyzická i právnická osoba) použít odčitatelnou položku snižující základ daně (viz zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8, ve znění pozdějších právních předpisů). 
Daňový odpočet v podstatě znamená, že jednotlivci či firmy, které poskytnou dar neziskové organizaci, si mohou snížit základ daně o hodnotu daru nebo její část. 
 

Dárce – fyzická osoba

může použít odečitatelnou položku, pokud celková hodnota darů věnovaných v daném roce je větší než 2% základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10% hodnoty základu daně.
 

Dárce – právnická osoba

má nárok na odečitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit aspoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 2% základu daně. Pokud dárce chce uplatnit odečitatelnou položku, musí mít potvrzení od obdarovaného o poskytnutí daru, jeho hodnotě a účelu (darovací smlouvu, doklad o převzetí daru apod.). Pokud bude dárcem jiná nezisková organizace, nelze její základ daně snížit o tuto odečitatelnou položku. Pokud je dárce plátce DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem DPH. Tato daň je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.
 

Sponzorování jako reklama

náklady (výdaje) na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Narozdíl od odčitatelné položky „dary„, tak sponzorský příspěvek snižuje základ daně v plné výši. Pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí „cena„ za reklamu obsahovat DPH (reklama je zdanitelným plněním).